Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

dA§tÚ CªÀÄgÀaAvÀgÀ ‘PÀÄgÀĪÀÄAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ CAPÀıÀzÉÆr’Ø PÁzÀA§jAiÀÄ°è£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ vÀÄrvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀµÀðUÀ¼ÀÄ

2016, Vol. 2 Issue 2, Part A
dA§tÚ CªÀÄgÀaAvÀgÀ ‘PÀÄgÀĪÀÄAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ CAPÀıÀzÉÆr’Ø PÁzÀA§jAiÀÄ°è£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ vÀÄrvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀµÀðUÀ¼ÀÄ
Author(s): qÁ. PÁªÀå²æÃ. f
Abstract: 
Pages: 32-37  |  169 Views  43 Downloads
How to cite this article:
qÁ. PÁªÀå²æÃ. f. dA§tÚ CªÀÄgÀaAvÀgÀ ‘PÀÄgÀĪÀÄAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ CAPÀıÀzÉÆr’Ø PÁzÀA§jAiÀÄ°è£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ vÀÄrvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀµÀðUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2016;2(2):32-37.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research