Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

£ÁUÀwºÀ½î ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀxÉUÀ¼À°è UÁæªÀħzÀÄQ£ÀavÀæt

2016, Vol. 2 Issue 2, Part A
£ÁUÀwºÀ½î ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀxÉUÀ¼À°è UÁæªÀħzÀÄQ£ÀavÀæt
Author(s): zÉÆgÉñ.À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð, PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ «.«. vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ
Abstract: 
Pages: 24-26  |  190 Views  60 Downloads
How to cite this article:
zÉÆgÉñ.À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð, PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ «.«. vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ. £ÁUÀwºÀ½î ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀxÉUÀ¼À°è UÁæªÀħzÀÄQ£ÀavÀæt. Int J Kannada Res 2016;2(2):24-26.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research