Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÉÆïÁgÀ f¯ÉèAiÀÄ PÀȶ GvÁà£ÉzÀAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁvÁªÀgÀtzÀ ªÀåvÀåzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ

2016, Vol. 2 Issue 2, Part A
PÉÆïÁgÀ f¯ÉèAiÀÄ PÀȶ GvÁà£ÉzÀAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁvÁªÀgÀtzÀ ªÀåvÀåzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ
Author(s): Dr. BK Manjula, KC Prasad
Abstract: 
Pages: 19-23  |  172 Views  58 Downloads
How to cite this article:
Dr. BK Manjula, KC Prasad. PÉÆïÁgÀ f¯ÉèAiÀÄ PÀȶ GvÁà£ÉzÀAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁvÁªÀgÀtzÀ ªÀåvÀåzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ. Int J Kannada Res 2016;2(2):19-23.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research