Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 2 Issue 2 Part A

2016, Vol. 2 Issue 2, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ QZÀÄÑ: ºÁå«Ä®Ö£ï ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉ.f.J¥sï. ¸ÀvÁåUÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃl
qÁ.¦.£ÁUÀ¨sÀƵÀtUËqÀ
Pages: 01-05  |  Viewed: 186  Downloaded: 67
India
2
DzsÀĤPÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À°è CPÀ̪ÀĺÁzÉë
aPÀÌtÚ.JA.
Pages: 06-11  |  Viewed: 255  Downloaded: 113
India
3
d£À¥ÀzÀ ¯ÁªÀtÂUÀ¼À°è n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£
£ÀlgÁdÄ J¸ï JA
Pages: 12-15  |  Viewed: 208  Downloaded: 61
India
4
ªÉÊZÁjPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå
Dr. Nagendra Masuti
Pages: 16-18  |  Viewed: 213  Downloaded: 105
India
5
PÉÆïÁgÀ f¯ÉèAiÀÄ PÀȶ GvÁà£ÉzÀAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁvÁªÀgÀtzÀ ªÀåvÀåzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ
Dr. BK Manjula, KC Prasad
Pages: 19-23  |  Viewed: 208  Downloaded: 80
India
6
£ÁUÀwºÀ½î ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀxÉUÀ¼À°è UÁæªÀħzÀÄQ£ÀavÀæt
zÉÆgÉñ.À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð, PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ «.«. vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ
Pages: 24-26  |  Viewed: 207  Downloaded: 69
India
7
ಕಂಬಾರರ ಶಿವರಾತ್ರಿ
¥ÀæPÀluÉAiÀÄ PÀÈ¥ÉUÁV
Pages: 27-31  |  Viewed: 187  Downloaded: 66
India
8
dA§tÚ CªÀÄgÀaAvÀgÀ ‘PÀÄgÀĪÀÄAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ CAPÀıÀzÉÆr’Ø PÁzÀA§jAiÀÄ°è£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ vÀÄrvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀµÀðUÀ¼ÀÄ
qÁ. PÁªÀå²æÃ. f
Pages: 32-37  |  Viewed: 194  Downloaded: 55
India
9
²ªÀAiÉÆÃUÀ ¸ÁzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå ¸ÀȶÖ
ªÉÆãÀ¥Àà J¯ï. ¸ÀÄvÁgÀ
Pages: 38-40  |  Viewed: 210  Downloaded: 75
India
10
eÁwgÀ»vÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ §¸ÀªÀtÚ£À «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ
ªÀÄAiÀÄÆgÀ PÀÄzÀj
Pages: 41-43  |  Viewed: 257  Downloaded: 110
India
11
§ÄzÀÞ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¤ÃrzÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ (¸ÀAzÉñÀUÀ¼ÀÄ)
C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ¹. GvÁß¼À, gÁ.ZÀ.«.¨É¼ÀUÁ«, PÀ£ÁðlPÀ
Pages: 44-45  |  Viewed: 237  Downloaded: 88
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research