Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 2 Issue 2 Part A

2016, Vol. 2 Issue 2, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ QZÀÄÑ: ºÁå«Ä®Ö£ï ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉ.f.J¥sï. ¸ÀvÁåUÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃl
qÁ.¦.£ÁUÀ¨sÀƵÀtUËqÀ
Pages: 01-05  |  Viewed: 147  Downloaded: 45
India
2
DzsÀĤPÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À°è CPÀ̪ÀĺÁzÉë
aPÀÌtÚ.JA.
Pages: 06-11  |  Viewed: 205  Downloaded: 85
India
3
d£À¥ÀzÀ ¯ÁªÀtÂUÀ¼À°è n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£
£ÀlgÁdÄ J¸ï JA
Pages: 12-15  |  Viewed: 172  Downloaded: 40
India
4
ªÉÊZÁjPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå
Dr. Nagendra Masuti
Pages: 16-18  |  Viewed: 164  Downloaded: 75
India
5
PÉÆïÁgÀ f¯ÉèAiÀÄ PÀȶ GvÁà£ÉzÀAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁvÁªÀgÀtzÀ ªÀåvÀåzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ
Dr. BK Manjula, KC Prasad
Pages: 19-23  |  Viewed: 174  Downloaded: 58
India
6
£ÁUÀwºÀ½î ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀxÉUÀ¼À°è UÁæªÀħzÀÄQ£ÀavÀæt
zÉÆgÉñ.À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð, PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ «.«. vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ
Pages: 24-26  |  Viewed: 165  Downloaded: 46
India
7
ಕಂಬಾರರ ಶಿವರಾತ್ರಿ
¥ÀæPÀluÉAiÀÄ PÀÈ¥ÉUÁV
Pages: 27-31  |  Viewed: 152  Downloaded: 49
India
8
dA§tÚ CªÀÄgÀaAvÀgÀ ‘PÀÄgÀĪÀÄAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ CAPÀıÀzÉÆr’Ø PÁzÀA§jAiÀÄ°è£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ vÀÄrvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀµÀðUÀ¼ÀÄ
qÁ. PÁªÀå²æÃ. f
Pages: 32-37  |  Viewed: 154  Downloaded: 34
India
9
²ªÀAiÉÆÃUÀ ¸ÁzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå ¸ÀȶÖ
ªÉÆãÀ¥Àà J¯ï. ¸ÀÄvÁgÀ
Pages: 38-40  |  Viewed: 168  Downloaded: 51
India
10
eÁwgÀ»vÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ §¸ÀªÀtÚ£À «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ
ªÀÄAiÀÄÆgÀ PÀÄzÀj
Pages: 41-43  |  Viewed: 206  Downloaded: 82
India
11
§ÄzÀÞ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¤ÃrzÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ (¸ÀAzÉñÀUÀ¼ÀÄ)
C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ¹. GvÁß¼À, gÁ.ZÀ.«.¨É¼ÀUÁ«, PÀ£ÁðlPÀ
Pages: 44-45  |  Viewed: 193  Downloaded: 63
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research