Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

CvÁåZÁgÀ C£ÁZÁgÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀÄgÉAiÀiÁVzÉ ¸ÀzÁZÁgÀ

2016, Vol. 2 Issue 1, Part A
CvÁåZÁgÀ C£ÁZÁgÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀÄgÉAiÀiÁVzÉ ¸ÀzÁZÁgÀ
Author(s): Â¥Ã€Ã¦PÁ±À ªÀÄ. ²ªÁ¥ÀÆg
Abstract: 
Pages: 39-41  |  252 Views  96 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
¥ÀæPÁ±À ªÀÄ. ²ªÁ¥ÀÆg. CvÁåZÁgÀ C£ÁZÁgÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀÄgÉAiÀiÁVzÉ ¸ÀzÁZÁgÀ. Int J Kannada Res 2016;2(1):39-41.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research