Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

UÁé°AiÀÄgÀ WÀgÁ£ÉAiÀÄ UÁAiÀÄPÀ ¥ÀArvÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀPÀg

2016, Vol. 2 Issue 1, Part A
UÁé°AiÀÄgÀ WÀgÁ£ÉAiÀÄ UÁAiÀÄPÀ ¥ÀArvÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀPÀg
Author(s): Renuka Sidramappa
Abstract: 
Pages: 20-21  |  145 Views  26 Downloads
How to cite this article:
Renuka Sidramappa. UÁé°AiÀÄgÀ WÀgÁ£ÉAiÀÄ UÁAiÀÄPÀ ¥ÀArvÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀPÀg. Int J Kannada Res 2016;2(1):20-21.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research