Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

n.PÉ.gÁªÀÄgÁªï CªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À¥ÀÄ£ÀgÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ: MAzÀÄ £ÉÆÃl

2015, Vol. 1 Issue 3, Part A
n.PÉ.gÁªÀÄgÁªï CªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À¥ÀÄ£ÀgÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ: MAzÀÄ £ÉÆÃl
Author(s): Dr. M Chikkanna
Abstract: 
Pages: 34-37  |  255 Views  122 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
Dr. M Chikkanna. n.PÉ.gÁªÀÄgÁªï CªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À¥ÀÄ£ÀgÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ: MAzÀÄ £ÉÆÃl. Int J Kannada Res 2015;1(3):34-37.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research