Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

UÁæ«ÄÃt ¨sÁUÀzÀ ¨Á®QAiÀÄgÀ±ÉÊPÀëtÂPÀ »£ÀßqÉUÉ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ (¸ÁªÀiÁfPÀ,DyðPÀ,±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À¥ÀjuÁªÀÄ PÀÄjvÀÄ «±ÉèõÀuÉ)

2015, Vol. 1 Issue 3, Part A
UÁæ«ÄÃt ¨sÁUÀzÀ ¨Á®QAiÀÄgÀ±ÉÊPÀëtÂPÀ »£ÀßqÉUÉ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ (¸ÁªÀiÁfPÀ,DyðPÀ,±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À¥ÀjuÁªÀÄ PÀÄjvÀÄ «±ÉèõÀuÉ)
Author(s): Dr. Shivanand M Hanchinal
Abstract: 
Pages: 30-33  |  186 Views  75 Downloads
How to cite this article:
Dr. Shivanand M Hanchinal. UÁæ«ÄÃt ¨sÁUÀzÀ ¨Á®QAiÀÄgÀ±ÉÊPÀëtÂPÀ »£ÀßqÉUÉ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ (¸ÁªÀiÁfPÀ,DyðPÀ,±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À¥ÀjuÁªÀÄ PÀÄjvÀÄ «±ÉèõÀuÉ). Int J Kannada Res 2015;1(3):30-33.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research