Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¤eÁªÀÄ£À DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀzÀ°è SÁ¸ÀV ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ

2015, Vol. 1 Issue 3, Part A
¤eÁªÀÄ£À DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀzÀ°è SÁ¸ÀV ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ
Author(s): Dr. P Nagabhushanagoud
Abstract: 
Pages: 14-16  |  240 Views  86 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
Dr. P Nagabhushanagoud. ¤eÁªÀÄ£À DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀzÀ°è SÁ¸ÀV ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2015;1(3):14-16.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research