Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

«zÁåyð QæÃAiÀiÁ²Ã®vÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ gÁdQÃAiÀÄ(¸Á»vÀå ¥ÀgÁªÀıÉð)

2015, Vol. 1 Issue 3, Part A
«zÁåyð QæÃAiÀiÁ²Ã®vÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ gÁdQÃAiÀÄ(¸Á»vÀå ¥ÀgÁªÀıÉð)
Author(s): BG Kulkarni
Abstract: 
Pages: 06-13  |  181 Views  62 Downloads
How to cite this article:
BG Kulkarni. «zÁåyð QæÃAiÀiÁ²Ã®vÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ gÁdQÃAiÀÄ(¸Á»vÀå ¥ÀgÁªÀıÉð). Int J Kannada Res 2015;1(3):06-13.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research