Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

²ªÀgÁªÀÄPÁgÀAvÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À°è ¥ÀæPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ G½UÀªÀiÁ£Àå ¥ÀzÀÞw

2015, Vol. 1 Issue 3, Part A
²ªÀgÁªÀÄPÁgÀAvÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À°è ¥ÀæPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ G½UÀªÀiÁ£Àå ¥ÀzÀÞw
Author(s): Dr. Vamadev HT
Abstract: 
Pages: 01-05  |  265 Views  141 Downloads
How to cite this article:
Dr. Vamadev HT. ²ªÀgÁªÀÄPÁgÀAvÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À°è ¥ÀæPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ G½UÀªÀiÁ£Àå ¥ÀzÀÞw. Int J Kannada Res 2015;1(3):01-05.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research