Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ÀégÀªÀZÀ£À ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ zÁ¹ªÀÄAiÀÄå

2015, Vol. 1 Issue 2, Part A
ÀégÀªÀZÀ£À ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ zÁ¹ªÀÄAiÀÄå
Author(s): Eshwarayya Math
Abstract: 
Pages: 20-22  |  264 Views  125 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
Eshwarayya Math. ÀégÀªÀZÀ£À ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ zÁ¹ªÀÄAiÀÄå. Int J Kannada Res 2015;1(2):20-22.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research