Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2015, Vol. 1 Issue 2, Part A
ªÀZÀ£À ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è ¥ÀÄtå¹Ûçà JA§ «²µÀÖ ¥ÀjPÀ®à£É: MAzÀÄ QgÀÄ£ÉÆÃl
Author(s): Kavyashree G
Abstract: 
Pages: 12-13  |  157 Views  56 Downloads
How to cite this article:
Kavyashree G. ªÀZÀ£À ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è ¥ÀÄtå¹Ûçà JA§ «²µÀÖ ¥ÀjPÀ®à£É: MAzÀÄ QgÀÄ£ÉÆÃl. Int J Kannada Res 2015;1(2):12-13.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research