Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¸ÀªÀÄƺÀ ªÀiÁzsÀåªÀĪÁV PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä-MAzÀÄ «±ÉèõÀuÁvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£À

2015, Vol. 1 Issue 2, Part A
¸ÀªÀÄƺÀ ªÀiÁzsÀåªÀĪÁV PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä-MAzÀÄ «±ÉèõÀuÁvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£À
Author(s): KM Kumarswamy
Abstract: 
Pages: 07-11  |  132 Views  36 Downloads
How to cite this article:
KM Kumarswamy. ¸ÀªÀÄƺÀ ªÀiÁzsÀåªÀĪÁV PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä-MAzÀÄ «±ÉèõÀuÁvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£À. Int J Kannada Res 2015;1(2):07-11.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research