Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ªÀÄ»¼Á ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ qÁ. ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï

2015, Vol. 1 Issue 1, Part A
ªÀÄ»¼Á ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ qÁ. ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï
Author(s): Puttamani Devidas
Abstract: 
Pages: 09-10  |  216 Views  92 Downloads
How to cite this article:
Puttamani Devidas. ªÀÄ»¼Á ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ qÁ. ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï. Int J Kannada Res 2015;1(1):09-10.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research