Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2020, Vol. 6 Issue 2, Part B
¨sÁgÀwÃAiÀÄ ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À°è PÀxÁªÀ¸ÀÄÛªÁV ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ
Author(s): qÁ. £ÁUÀgÉqÀØ¥Àà ºÉZï
Abstract: 
Pages: 67-69  |  23 Views  16 Downloads
How to cite this article:
qÁ. £ÁUÀgÉqÀØ¥Àà ºÉZï. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À°è PÀxÁªÀ¸ÀÄÛªÁV ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ. International Journal of Kannada Research. 2020; 6(2): 67-69.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research