Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2019, Vol. 5 Issue 4, Part B
ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ
Author(s): qÁ gÀÆvÁ ¥Àæ¨sÀÄgÁªï
Abstract: 
Pages: 87-88  |  18 Views  10 Downloads
How to cite this article:
qÁ gÀÆvÁ ¥Àæ¨sÀÄgÁªï. ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ. International Journal of Kannada Research. 2019; 5(4): 87-88.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research