Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2018, Vol. 4 Issue 2, Part C
PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ
Author(s): ²æÃ. ªÁAiÀiï. J. dPÀÌtÚªÀgÀ
Abstract: 
Pages: 117-120  |  41 Views  39 Downloads
How to cite this article:
²æÃ. ªÁAiÀiï. J. dPÀÌtÚªÀgÀ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ. International Journal of Kannada Research. 2018; 4(2): 117-120.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research