Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2018, Vol. 4 Issue 2, Part B
²æÃgÀAUÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ-MAzÀÄ «ªÉÃZÀ£
Author(s): qÁ. ºÀtªÀÄAvÀ ©. ªÉÄîPÉÃj
Abstract: 
Pages: 57-59  |  16 Views  8 Downloads
How to cite this article:
qÁ. ºÀtªÀÄAvÀ ©. ªÉÄîPÉÃj. ²æÃgÀAUÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ-MAzÀÄ «ªÉÃZÀ£. International Journal of Kannada Research. 2018; 4(2): 57-59.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research