Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2017, Vol. 3 Issue 4, Part A
PÀ£ÀßqÀ PÁzÀA§jUÀ¼À°è ZÁjwæPÀ ±ÉÆÃzsÀzÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ
Author(s): qÁ. ªÉAPÀlVj zÀ¼ÀªÁ¬Ä
Abstract: 
Pages: 17-20  |  49 Views  41 Downloads
How to cite this article:
qÁ. ªÉAPÀlVj zÀ¼ÀªÁ¬Ä. PÀ£ÀßqÀ PÁzÀA§jUÀ¼À°è ZÁjwæPÀ ±ÉÆÃzsÀzÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ. International Journal of Kannada Research. 2017; 3(4): 17-20.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research