Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2017, Vol. 3 Issue 1, Part C
ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À §UÉV£À £ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ
Author(s): ªÀÄzsÀÄ J.¦.
Abstract: 
Pages: 146-148  |  14 Views  13 Downloads
How to cite this article:
ªÀÄzsÀÄ J.¦.. ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À §UÉV£À £ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ. International Journal of Kannada Research. 2017; 3(1): 146-148.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research