Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2017, Vol. 3 Issue 1, Part B
ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
Author(s): gÁªÀÄgÉrØ. PÉ
Abstract: 
Pages: 76-78  |  45 Views  37 Downloads
How to cite this article:
gÁªÀÄgÉrØ. PÉ. ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. International Journal of Kannada Research. 2017; 3(1): 76-78.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research